2012. november 1., csütörtök

Meditációs gyakorlatok egy tudatosabb létezésért

Azt manapság már bármely tudós elismeri, hogy mi emberek mind rendelkezünk egyfajta aurával, energia burokkal mely testünkön belül és kívül egyaránt állandóan jelen van. Ez a csomópontokkal avagy csakrákkal teli  energia hálózatunk, pedig reagál életünk minden egyes minőségbeli változására akkor is, ha nem veszünk róla tudomást. Vannak akik látják, s vannak akik azzal foglalkoznak, hogy bizonyos gépek segítségével próbálják láthatóvá tenni, később pedig a kapott kép segítségével gyógyítani, testünket.
           Mindezt így röviden, logikusan is szemrevételezve érthetővé válik, hogy egy létező jelenségről van szó, saját szellemi-fizikai kiterjedésünk olyan megközelítésével, amivel jelenleg a legtöbb ember nincs tisztában. Az interneten található számos aura és egyéb energetizáló gyakorlatok, melyek minden forrás megnevezést nélkülöznek és hatásuk kétséges lehet. Itt most két, többrétű gyakorlat bemutatása következik, melyek Dr. Stylianos Atteshlis, ismertebb nevén Daszkalosztól származnak. Markides ír róluk többek között Lángoló szív c. könyvében, a meditációs-koncentrációs gyakorlatok itt közvetlenül Daszkalosz tanítványa Kostas felügyelete alatt zajlanak.
           Az első gyakorlat az "éteri energiákból való töltekezést" szolgálja, az azt követő az éterikus erő érző, mozgató és bevéső tulajdonságának elsajátításához szükséges, mindemellett a gon­dolat- és érzelemvilágunk, valamint fizikai mivoltunk - egész­ségének fenntartásához. 
Áldozzunk tehát magunkra pár csöndes percet és próbáljuk ki őket! :)

Feltöltő éterikus gyakorlat:

Tudatotokból zárjatok ki minden jelen személyiségeteket zavaró tényezőt! - kezdte Kostas lassan, halk hangon. - Ismételjétek el néhányszor magatokban a szeretet szót, egyéni ritmusotoknak megfelelően. Szeretet... szeretet... szeretet... Kostas hangja fokozatosan mélyült, ahogy a szavakat mormolta.
Lazítsátok el izmaitokat! A szereteten kívül ne engedjetek elmétekbe más gondolatot! A szó ismételgetésével tökéletes összhangba kerültök az Abszolútum Szeretetével. Teljes béke és nyugalom tölt el benneteket. Megszűnnek a zavaró gondolatok, csak a béke és a derű érzése marad.
            „Most képzeljétek azt, hogy ragyogó fehér fény burkol be titeket, és érezzétek át anyagi létezésetek minden sejtjét, minden porcikátokat! Érezzétek testi határaitokat, a formába zártságot!
            Lélegezzetek mélyen, nyugodtan! Lassan, jó mélyeket! Lélegez­zétek át minden sejtetek, minden porcikátokkal vegyétek a leve­gőt! Egész testetekkel váljatok magává a lélegzéssé! Energiával töltődtök fel, élő éteri energia jár át titeket a lábujjatok hegyétől a fejetek búbjáig.
            Minden egyes lélegzetvétellel egyre fehérebben és fehérebbe ragyogtok. Vizualizáljátok a testetek körül sugárzó fényt - egyre fehérebb és fehérebb! Érezzétek át! Kilégzés közben eltávozik belőletek minden tisztátalanság, ami foltot ejthetne ragyogó fehérségeteken.”
Csukott szemmel folytattuk a gyakorlatot, egyre mélyebb medi­tációba merültünk.
Fejezzétek ki hálátokat a Szent Szellemnek, aki felépíti és fenn­tartja fizikai testeteket! - utasított minket Kostas. - Kívánjatok jó egészséget magatoknak, hogy testeitekben az egészség uralkodjon! Kívánjatok jelenvaló személyiségeteknek békét és nyugalmat! Törekedjetek a helyes belátásra és a bölcsességre, kérjétek, hogy megfelelően élhessetek a gondolkodás isteni adományával!
„Ennyi elég is lesz. Ezzel a módszerrel bármikor feltöltekezhettek éteri energiával, ha kimerültnek éreznétek magatokat,” - zárta le Kostas a gyakorlatot, amely nem tartott tovább tíz percnél.
Különböző éteri erők sajátosságainak elsajátítása:

Miután kinyújtóztattuk tagjainkat, Kostas újabb meditációs gyakorlatba kezdett velünk, amely ezúttal azt a célt szolgálta, hogy elsajátítsuk az éteri erők különböző tulajdonságait, s ezáltal gyó­gyítókká válhassunk, illetve elősegítsük testeink harmonikus fej­lődését.
Daskalos és Kostas azt tanította, hogy az éteri erőket négy alap­vető funkció szerint lehet osztályozni, amiket a tudatos gyó­gyításhoz, valamint a magasabb tudatszintekbe való beavatáshoz tudni kell uralni. A éteri erők ezen négyféle sajátossága a következő:
mozgató (kinetikus) jelleg, ami lehetővé teszi a mozgást és a rezgést;
érző jelleg, ami lehetővé teszi az érzelmek átélését, az érzéki tapasz­talatszerzést;
bevéső jelleg, ami a gondolatformák és mentális képek teremtéséért felelős; valamint teremtő (kreatív) jelleg, ami magát az életet tartja fenn, és a materializációs és dematerializációs folya­matokat működteti. Az Igazság Keresőinek célja az első három jel­leg tudatos elsajátítása meditáció segítségével, hogy aztán a ne­gyedik önmagától kifejlődjön, a többi éteri sajátosság uralásából fakadóan. Az éteri erők teremtő jellege a Szent Szellem fennhatósá­ga alá tartozik, s ez teszi lehetővé magát a gyógyítást.
            Behunyt szemekkel hallgattuk Kostas újabb elcsendesítő instruk­cióit: - Tökéletes nyugalom vesz körbe titeket, béke érzése járja át a testetek Az éteri erő érző jellegének segítségével érezzétek mind­két talpatokat! Most pedig a mozgató éterrel induljatok el felfelé lábaitokban, a bokáitok irányába! A mozgató és az érző éter »viittes átélése olyan érzetet kelt bennetek, mintha zoknit húzná­nk a lábatokra. Haladjatok tovább felfelé, a térdeiteken, a combjaitok át a csípőtökig, ahol a lábszáraitok a medencétekhez kapcso­lódik. Érezzétek át az érző éterrel mindkét lábatokat, egészen a csípőtökig! Most pedig alkalmazzátok az éteri erők bevéső jellegét, és vizualizáljátok azt, hogy lábaitok hófehér fénnyel ragyognak. Figyelem: a fény valóban hófehér legyen, mint a tiszta gyapjú, ne csak holmi márványozott, matt fehérség! Hiszen ez a ragyogás maga a fény! Kívánjatok jó egészséget a lábaitoknak!
Most térjünk vissza ismét az éteri mozgató jelleghez,” - foly­tatta Kostas. „Haladjatok felfelé a csípőtöktől a hasi tájékra, lassan, a bordáitokig. Az érző éterrel érezzétek át az egész altesti részt. Majd az éteri erő bevéső jellegét segítségül hívva vizualizáljátok azt, hogy a gyomrotokban és a hasi tájék körül egy halvány, ködös, kékesfehéren derengő fény ragyog. Ez a kékesfehér fény tölti ki törzsetek alsó felét. Kívánjatok jó egészséget fizikai testeteknek, annál is inkább, mert annak központja éppen itt, ezen a területen található - a napfonat (solar plexus).”
            „Mozgassátok az éteri energiákat ismét felfelé, a mellkas tájékára. Lassan haladjatok, lassan, töltsétek ki a mellkasotokat, mígnem az érző éterrel az egész felsőtesteteket át nem érzitek! Az éteritás bevéső jellege segítségével vizualizáljátok azt, hogy a mellkasotok­ban és akörül halvány rózsaszín fény dereng, s rózsaszínbe burkol­ja törzsetek felső részét. Kívánjatok jó egészséget asztráltesteteknek, amely érzelemvilágotokért felelős. Kérjétek, hogy jelenvaló szemé­lyiségetek a tökéletes béke és nyugalom állapotába kerüljön!”
            , A mozgató éterrel haladjatok ismét felfelé a vállaitok irányába, majd le a két karotok mentén. Az éteri erők mozgása a karjaitok­ban lefelé irányul. Haladjatok lassan lefelé, előbb konyákig, majd a csuklókig, s végül a tenyereken át az ujjaitok hegyéig. Életerő tölti ki mindkét kezeteket. Érezzétek az érző éterrel, a bevéső jelleget pedig használjátok a vizualizációra: karjaitok hófehér fényben tündököljenek! Kívánjatok jó egészséget a karjaitoknak, hogy kezeitek a gyógyítás eszközévé, embertársaitok fájdalmainak csil­lapítóivá lehessenek! Kérjétek kezeitekre az AbszoJútum áldását, hogy érintésetekkel azt adhassátok tovább!”
„Az éteri erők mozgató sajátosságával induljatok el ismét felfelé, a pajzsmirigyhez.
A bevéső éterrel vizualizáljatok a nyakatok köré egy homályosan derengő narancsszínű fényt. Ez a narancsszínű sugárzás öleli körbe a pajzsmirigyeteket. Három testetek energia, áramlásainak a középpontja található itt, kívánjatok hát jó egészséget mindhárom testeteknek!”
            „Induljatok el újra a mozgató éterrel, és érezzétek, ahogy az éteri erők a fejetekbe áramlanak! Lassan, bele a fejetekbe! Érzitek a fejeteket? Használjátok az éteri erők érző jellegét! Most pedig a bevéső éterrel vizualizáljátok azt, hogy fejteket betölti és körbe­ragyogja egy halvány aranyfehér fényesség. Aranyos ragyogás árad a fejetekből, a fejetek körül. Kívánjatok jó egészséget mentál - testeteknek! Figyelem: kérjétek, hogy megfelelően használhassá­tok a gondolkodás isteni adományát, hogy helyesen gondolkodja­tok, és helyes ítéleteket hozzatok.”
„Végül forduljunk ismét az éteri erők érző sajátosságához,” - folytatta Kostas. „Fizikai testetek minden sejtjében, minden por- cikátokban benne érzitek magatokat. A bevéső éter segítségével aranyfehér fényt vizualizáltok a fejetekben és a fejetek körül, rózsaszín fényt a mellkasotok belsejében és körülötte, kékesfehér fényt a hasi tájékon, míg végtagjaitok - karjaitok és lábaitok - hófe­hér fényben fürdenek. Most pedig, mindezzel egy időben képzel­jétek azt, hogy körülölel titeket egy hófehér ragyogás, amely megvéd titeket minden káros behatástól. Kérjétek, hogy ez a tojásdad alakú fehér fényesség szolgáljon jelen személyiségetek pajzsa­ként, hogy védelmezzen a rosszindulatú gondolatok és elementálok ellen. De ne akarjátok, hogy ezek az ártó elementálok visszaszálljanak teremtőikre, mert ez esetben hétszeres erővel hatnának rájuk! Ilyen kívánságotok nem lehet. Tudatotokkal arra koncentráljatok, hogy feloldjátok ezekez az elementális lényeket, mihelyst azok az aurátokhoz érnek. Járuljatok hozzá ezzel is bolygónk gonosztól való megtisztításához, a mindent elborító tudatlanság felszámolásához! Kívánjatok jelen személyiségeteknek jó egészséget minden téren! Ezzel mára végeztünk is!”
            Fokozatosan visszatértünk meditatív állapotunkból. Nagyjából húsz percet vett igénybe az egész. Kostas leszögezte, mennyire elengedhetetlen, hogy ezt a meditádós gyakorlatot naponta megis­mételjük, lévén, hogy ez segít majd minket az éteri erők különböző jellegzetességeinek az elsajátításához, illetve három testünk - gon­dolat- és érzelemvilágunk, valamint fizikai mivoltunk - egész­ségének és általános jólétének a fenntartásához.